Table of Contents

за нас

Арт школа „Елита“

Арт школа “Елита” гр. Велико Търново, предлага професионално обучение по изобразително изкуство, дигитални изкуства и графичен дизайн за деца и младежи на възраст от 5 до 18 години, както и на навършили пълнолетие лица.  Присъединете се към нашето голямо музикално семейство. Всеки първи урок при нас е безплатен.

ВИДОВЕ ОБУЧЕНИЕ

ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ

Индивидуални уроци по дигитални изкуства и графичен дизайн. 

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ

Групово обучение по изобразително изкуство, дигитални изкуства и графичен дизайн.

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

Онлайн индивидуални уроци по  графичен дизайн. Нужен е комютър с интернет връзка.

Записване

Арт школа “Елита” гр. Велико Търново търси  своите нови таланти за учебна 23/24 година. 
Присъединете се към нашето голямо семейство.
Всеки първи урок  при нас е безплатен.

Повече за нас

от 2020

Арт школа “Елита”  е професионална школа, специализирана в обучениението по изобразително изкуство, дигитални изкуства и графичен дизайн за деца и младежи на възраст от 5 до 18 години, както и на навършили пълнолетие лица. Школата е специализирана в откриването и развиването на професионални артисти в сферата на изобразителните изкуства.

Арт школа „Елита“ е създадена през 2020 година в гр. Велико Търново като нейн основател е графичният и интериорен дизайнер, педагог по изобразително изкуство г-жа Дария Василева. От създаването си до днес, школата не е спирала да се развива,  усъвършенствайки своята методика, носейки множество награди и успехи не само на нейните ученици, но и на нейният педагогически колектив.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?

Професионално развитие

Школата предоставя професионална подготовка при кандидатстване в профилирани гимназии или висши учебни заведения, както и регулярна изложбена дейност, предоставяща поле за изява на учащите.

Подкрепа

Школата оказва професионална подкрепа на таланти, занимаващи се с изобразително изкуство. Тя разкрива, насърчава и насочва творческият потенциал, формирайки творческо себеизразяване и развитие на образно мислене, знания по цветознание, умения за визиране и композиране в рисувателното пространство, съобразяване с пропорциите и съотношенията при построяване на форма, умения за наблюдение, визуализация и работа с триизмерен образ и естетически усет.

Иновативни подходи

Привличане на най – добрите специалисти за работа с художествено надарените и талантливи деца. Регулярно организиране на колаборационни творчески проекти от които  международни, национални и регионални  академии, уебинари, майсторски класове, пленери по изобразително изкуство и др. с цел повишаване на знанията и уменията на учащите.

Социална интеграция

Школата подпомага социалната интеграция и личностната реализация на таланти, обогатявайки тяхната изобразителна култура и естетически усет, чрез изграждане на художествен вкус и ясни естетически критерии.

Възможности

Школата осигурява изобразително-творчески национален и международен обмен, давайки нови професионални и кариерни възможности на учащите.

Образование

Утвърдени художествени обучителни практики и методики по изобразително и дигитално изкуство, както и по графичен дизайн. Традиционни и съвременни (интерактивни) техники за формиране на лично творческо себеизразяване по цветознание, визиране,  композиране, работа с  пропорциите, визуализация и работа с триизмерен образ, софтуер за дизайн и други.

Какво предлагаме?

Изобразително изкуство

Групови обучителни курсове по изобр. изкуство за деца и младежи от 5 до 18 години, разделени в 2 основни възрастови групи.

Основна цел на обучението е развиването на творческият потенциал у децата и младежите. Основна мисия на педагога в обучителният курс по рисуване е откриването на  творческият потенциал у учащите, създавайки устойчива, подкрепяща и развиваща креативността среда.

Програмата на двете възрастови групи се състои от няколко модула, включващи изучаване на основните елементи в изобразителното изкуство. Съдържанието на всеки модул надгражда останалите. Целта е в процеса на обучение, чрез усвояване на основните елементи в изобразителното изкуство, учениците да надграждат своите знания, справяйки се все по-леко в творческия процес.

Запознаване с творчески процес

Подробно запознаване, изучаване и овладяване на творческия процес.

Овладяване на творческия потенциал

Откриване, развиване и обогатяване на творческият потенциал.

Умения за работа в група

Придобиване и утвърждаване на умения за работа в група, развиване на груповото творчество.

Творческо себеизразяване

Формиране на лично творческо себеизразяване и развитие на образно мислене.

Изграждане на естетически усет

Развитие на въображението и естетическото усещане.

Цветознание

Опознаване на качествата на цветовете и прилагането им в рисувателният процес.

Композиране

Умения за визиране, спомагащи при балансиране и композиране в рисувателното пространство.

Пропорции

Съобразяване с пропорциите и съотношенията при построяване на форма.

Обеми

Умения за наблюдение, визуализация и работа с триизмерен образ.

Дигитални изкуства

Групови обучителни курсове по дигитални изкуства за деца и младежи от 10+  години, разделени в две основни възрастови групи.

Основна цел на обучението е развиването на творческият потенциал у децата и младежите, съчетавайки необятните възможности на класическото с дигиталното рисуване. Основна мисия на педагога в обучителният курс по дигитални изкуства е откриването на творческият потенциал у учащите,  създавайки устойчива, подкрепяща и развиваща креативността среда чрез прилагане на дигитални софтуери за дигитално рисуване.

Програмата на двете възрастови групи се състои от няколко модула, включващи изучаване на основните елементи в изобразителното и дигитално изкуство. Съдържанието на всеки модул надгражда останалите. Целта е в процеса на обучение, чрез усвояване на основните елементи в изобразителното и дигитално изкуство, учениците да надграждат своите знания, справяйки се все по-леко в творческия процес.

Запознаване с дигиталният творчески процес

Подробно запознаване, изучаване и овладяване на дигиталния творчески процес.

Овладяване на класически и дигитални принципи

Овладяване на класическите и дигитални принципи за рисуване, чрез запознаване с основните елементи в изобразителното и дигитално изкуство.

Овладяване на творческия потенциал

Откриване, развиване и обогатяване на творческият потенциал.

Цветознание

Опознаване на качествата на цветовете, тяхното въздействие и прилагането им в дигиталният рисувателният процес.

Композиране

Умения за визиране, спомагащи при балансиране и композиране в дигиталното рисувателното пространство.

Творчески дигитални професи

Изучаване на видовете изобразителни и дигитални професи и тяхното естество на работа.

Дигитално портфолио

Създаване на дигитално портфолио.

Графичен дизайн

Групови и индивидуални обучителни курсове по графичен дизайн за деца и младежи от 10+  години, разделени в две основни възрастови групи или индивидуално.

Основна цел на обучението е развиването на творческият потенциал у децата и младежите чрез изучаването на основните принципи в графичният дизайн. Основна мисия на педагога в обучителният курс по графичен дизайн е откриването на творческият потенциал у учащите, както и изграждане на умения за работа със софтуерни програми за създаване, оформяне и обработка на различни графични рекламни материали и фотографии.

Програмата за индивидуално и групово обучение, включва няколко модула, свързани с изучаването на основните елементи в графичният дизайн. Съдържанието на всеки модул надгражда останалите. Целта е в процеса на обучение, чрез усвояване на основните елементи в графичният дизайн, учениците да надграждат своите знания, справяйки се все по-леко в творческия процес.

Запознаване със същността на творчески процес при графичният дизайн

Подробно запознаване, изучаване и овладяване на дигиталния творчески процес.

Овладяване на фундаментални принципи при работа с графичен софтуер

Овладяване на базисни дигитални умения при създаване на графични материали, чрез запознаване с основни професионални графични софтуери.

Изграждане на естетически усет

Развитие на въображението и естетическото усещане при работа с графични материали. Откриване на собствен естетически вкус и стил.

Планиране на творческия процес

Правилно степенуване и организация на работа по време на творческият процес. Формиране на концепция по зададена тема. 

Скициране и работа в софтуер за графичен дизайн

Умения за скициране на идейни варианти по предварително зададен проект и тяхното последващо изграждане в графичен софтуер.

Дигитално портфолио

Създаване на дигитално портфолио.

Сертификационна програма

Наша основна цел е изграждането на професионални артисти – художници, графични дизайнери и дигитални творци. За целта разработихме професионална сертификационна програма, включваща в себе си комплексни и разнородни ключови умения и техники, гарантиращи кариерно развитие.

Учебната програма осново цели усвояването на тези комплексни и разнородни ключови умения и техники​, нужни на бъдещите артисти. В зависимост от сертификационният етап, учащите разглеждат  конкретни специфични аспекти, които трябва да овладеят.

Програмата е разделена основни на 5 нива, всяко от които е съсредоточено върху конкретни ключови умения и знания.

С помощта на тази система, изпълнителите ще идентифицират своите силни страни и областите, които изискват по-нататъшно усъвършенстване, докато се превръщат в професионални вокални изпълнители и инструменталисти с пълноценни артистични умения.

  • Преподаване 
  • Колективна работа
  • Практически тестове

Учебната програма включва следните теми:

Линия

форма

Цвят

Стойности

Текстура

Обеми

Пространство

пропорции

симетрия

контраст

баланс

Обучения

Изобразително изкуство

Дигитални изкуства

Графичен дизайн

ПЕДАГОГ

Дария Василева

Арт директор / Графичен и интериорен дизайнер, педагог по изобразително изкуство

 Дария Василева е родена през 1995 година в град Велико Търново.  Завършва висшето си образование в специалности „Интериорен дизайн“ и „Графичен дизайн и визуални комуникации“ с професии интериорен дизайнер и графичен дизайнер.

От дълги години работи задълбочено в сферата на графичния дизайн. В богатото и портфолио могат да се видят множество реализирани проекти в сферата на рекламния дизайн, проектиране и изпълнение на интериор,  видео обработка и видео монтаж, но една от истинските и страсти  е фотографията. Тя работи професионално и като фотограф,  заснема студийна, продуктова и сценична фотография. 

През 2020 година завършва с пълно отличие и висшето си образование по педагогика със специалност:  „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ и придобива професия педагог по изобразителното изкуство. 

В продължение на 3 години работи и като педагог по изобразително изкуство в неформалното и формалното образование към Сдружение „Елита“ гр. Велико Търново, ЦСОП с. Ново село и ДГ „Соня“ гр. Велико Търново.

През 2020 г. основава Арт школа“Елита“ гр. Велико Търново, тя е нейн арт директор и педагог по изобразително изкуство, графичен дизайн и дигитални изкуства на деца и младежи от 4 до 30 год. възраст, в индивидуално и групово обучение. До днес школата не е спирала да се развива,  организирайки множество събития в областта на изобразителното изкуство.  Oсновна мисия и цел на школата е да открие и даде път на млади таланти, художници и графични дизайнери и да подпомогне тяхното развитие. 

 

Езици: български, руски и английски

Преподавател по: пиано; поп, рок и джаз пеене; информационни технологии

„Аз съм амбициозен и ентусиазиран, завършил изкуство човек, израстнал в творческо семейство. Стремя се да надграждам художествените си умения, решавайки разнообразни творчески проблеми, с цел постигане на възможно най-качествен резултат.  Основната ми цел като педагог е развиването на творческият потенциал у децата и младежите. Моята мисия в обучителният курс по изобразително изкуство е да открия творческият потенциал у учащите и да създам подкрепяща и развиваща креативността среда.“

Дария Василева

Арт директор и педагог, Арт школа "Елита" гр. В. Търново

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

K

Интериорен дизайнер (2019)

K

Художник - графичен дизайн и визуални комуникации (2020)

K

Педагог по изобразително изкуство (2020)

професионален опит

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

K

Организационен мениджър, графичен дизайнер към Сдружение "Елита" гр. В. Търново

K

Организационен мениджър и графичен дизайнер на НКВТИ “Звезден сблъсък" гр. В. Търново

K

Организационен мениджър и графичен дизайнер на МКВИИ “Звукът на времето” гр. В. Търново

K

Арт директор и педагог към Арт школа “Елита” гр. В.Търново

БЛОГ

Проект „Търновска палитра от изкуства“ С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“

Проект „Търновска палитра от изкуства“ С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“

Проект "ТЪРНОВСКА ПАЛИТРА ОТ ИЗКУСТВА" се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура"Проектът ще се проведе от 03.01.2024 г. до 30.06.2024 г. в гр. Велико Търново, ЦСОП с. Ново село и с. Русаля Проект „Търновска палитра от изкуства“ е насочен към...

повече информация
Децата от Арт школа „Елита“ помагат на деца на 1-ви юни във Велико Търново

Децата от Арт школа „Елита“ помагат на деца на 1-ви юни във Велико Търново

Благотворителна изложба представя творби на 80 деца във Велико Търново. Официалното откриване на експозицията, организирана от Сдружение "Елита“, ще е тази вечер, предаде кореспондент на "Фокус“. Картините са рисувани от възпитаници на Сдружение "Елита" /с...

повече информация
Деца помагат на деца на 1-ви юни във Велико Търново

Деца помагат на деца на 1-ви юни във Велико Търново

Благотворителна изложба представя творби на 80 деца във Велико Търново. Официалното откриване на експозицията, организирана от Сдружение "Елита“, ще е тази вечер, предаде кореспондент на "Фокус“. Картините са рисувани от възпитаници на Сдружение "Елита" /с...

повече информация
Творби на 80 деца представя Сдружение „Елита“ на трета Благотворителна изложба под мотото „Да дарим добро на децата“

Творби на 80 деца представя Сдружение „Елита“ на трета Благотворителна изложба под мотото „Да дарим добро на децата“

Творби на 80 деца представя Сдружение „Елита“ на трета благотворителна изложба. В нея са включени произведения на участниците в обучителните курсове по изобразително изкуство по проект „Нотна палитра“, с преподавател Дария Василева. Малките творци са възпитаници на...

повече информация
Трета благотворителна изложба по проект „Нотна палитра“подготвя Арт школа „Елита“

Трета благотворителна изложба по проект „Нотна палитра“подготвя Арт школа „Елита“

Творби на 80 деца представя Сдружение „Елита“ на трета благотворителна изложба. В нея са включени произведения на участниците в обучителните курсове по изобразително изкуство по проект „Нотна палитра“ с преподавател Дария Василева. Малките творци са възпитаници на...

повече информация
Втората изложба на участниците в обучителните курсове по изобразително изкуство по проект “Нотна палитра” 

Втората изложба на участниците в обучителните курсове по изобразително изкуство по проект “Нотна палитра” 

Това е втората изложба на участниците в обучителните курсове по изобразително изкуство по проект “Нотна палитра” с преподавател г-жа Дария Василева. В изложбата участват творби  на 80 деца и младежи в три основни групи: Сдружение ”Елита” гр. Велико Търново ДГ...

повече информация
Арт школа „Елита“ събра средства за деца със СОП по време на благотворителна изложба

Арт школа „Елита“ събра средства за деца със СОП по време на благотворителна изложба

Десетки деца и родители се насладиха на празничния концерт „Възкресение“, организиран от сдружение „Елита“ в читалище „Надежда“. Талантливите възпитаници на музикалната школа от В. Търново изпяха прекрасни пролетни и великденски песни, създадвайки неповторима...

повече информация
Детска благотворителна изложба „Възкресение“

Детска благотворителна изложба „Възкресение“

На детска благотворителна изложба и концерт „Възкресение“ кани приятелите си Сдружение „Елита“ на 25 април от 18 часа в Народно читалище „Надежда- 1896“. Събитията се организират по проект „Нотна палитра“, в който са обхванати над 130 деца и младежи. Проектът е...

повече информация
Детска благотворителна изложба “Рождество” – проект “Нотна палитра”

Детска благотворителна изложба “Рождество” – проект “Нотна палитра”

Сдружение “Елита” гр. Велико Търново Ви кани на детска изложба “Рождество” – първата изложба на участниците в обучителните курсове по изобразително изкуство по проект “Нотна палитра” с преподавател Дария Василева. В изложбата участват творби на деца и младежи от...

повече информация
Децата от група по изобразително изкуство по проект „Нотна палитра“, сформирана към Сдружение „Елита“ – Арт школа „Елита“ гр. Велико Търново подготвят благотворителни изложби

Децата от група по изобразително изкуство по проект „Нотна палитра“, сформирана към Сдружение „Елита“ – Арт школа „Елита“ гр. Велико Търново подготвят благотворителни изложби

Проект „Нотна палитра“, който се финансира по „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“ към Национален фонд „Култура“ на Министерството на културата. По проекта са обхванати над 130 деца и младежи, като предварително...

повече информация
Детска благотворителна изложба „Рождество“

Детска благотворителна изложба „Рождество“

Скъпи приятели!Щастливи сме, че успяхме да реализираме първата Детска изложба и концерт "Рождество". Искаме да отправим специални благодарности към всички гости на събитията, които успяха да се включат и да уважат децата. Благодарим Ви от сърце, че подкрепяте...

повече информация
Детска изложба “Рождество” в ИЗ “Рафаел Михайлов“ по проект „Нотна палитра” с финансовата подкрепа на НФ „Култура”

Детска изложба “Рождество” в ИЗ “Рафаел Михайлов“ по проект „Нотна палитра” с финансовата подкрепа на НФ „Култура”

Детска изложба “Рождество” в Изложбени зали “Рафаел Михайлов по проект „Нотна палитра” с финансовата подкрепа на НФ „Култура”. Изложбата бе открита от проф. Светослав Косев, декан на факултет „Изобразително изкуство“ на ВТУ. В експозицията бяха включени творби на 80...

повече информация
С куп интересни събития Сдружение “Елита” отбелязва 10-ата си годишнина

С куп интересни събития Сдружение “Елита” отбелязва 10-ата си годишнина

С куп интересни прояви Сдружение “Елита” ще отбележи 10-ата годишнина от своето създаване. Великотърновската музикална школа вече десетилетие подкрепя българското изкуство и култура в старопрестолния град, страната и чужбина. Сдружението открива и дава поле за изява...

повече информация
Концерт и благотворителна изложба „Рождество“ по проект „Нотна палитра“ с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“

Концерт и благотворителна изложба „Рождество“ по проект „Нотна палитра“ с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“

Сдружение „Елита“ стана на 10 години, над 10 000 деца са се включили в техни прояви. Правят концерт и благотворителна изложба за годишнината Великотърновското Сдружение „Елита“ стана на 10 години. За изминалото десетилетие в проявите му са участвали над 10 000 деца от...

повече информация
Великотърновското Сдружение „Елита“ Чества Своята 10-Годишнина С Разнообразни Събития

Великотърновското Сдружение „Елита“ Чества Своята 10-Годишнина С Разнообразни Събития

Вече десет години сдружение „Елита“ във Велико Търново с ръководител Петя Василева популяризира българското изкуство и култура у нас и в чужбина. През този период екипът е организирал и осъществил редица национални и международни форуми. Сред тях са 18 издания на...

повече информация
В проектът „Нотна палитра“ трябваше да обхванем три групи с около 60 деца и младежи. На практика обхванатите обучаеми са два пъти повече, не връщаме и няма да върнем никого.

В проектът „Нотна палитра“ трябваше да обхванем три групи с около 60 деца и младежи. На практика обхванатите обучаеми са два пъти повече, не връщаме и няма да върнем никого.

Над 120 деца и младежи на възраст от 5 до 30 години бяха обхванати в проект „Нотна палитра“, реализизиран от Сдружение „Елита“. Проектът се финансира по „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“ към Национален фонд...

повече информация

ЗАПИШЕТЕ СЕ

ЗАПИШЕТЕ СЕ

Арт школа “Елита” гр. Велико Търново търси  своите нови таланти за учебна 23/24 година. Присъединете се към нашето голямо художествено семейсто, като попълните онлайн формуляра за записване от бутона „формуляр за записване“ Всеки първи урок при нас е безплатен.

+359 877 668 443

sdrujenieelita@gmail.com

Контакти

Свържете се с нас

За повече информация несе колебайте да се свържете с нашият екип. Ние сме на разположение да отговорим на Вашите запитвания.

ИМЕЙЛ

sdrujenieelita@gmail.com

ТЕЛЕФОН

+359 877 668 443