Table of Contents

за нас

Арт школа „Елита“

Арт школа “Елита” гр. Велико Търново, предлага професионално обучение по изобразително изкуство, дигитални изкуства и графичен дизайн за деца и младежи на възраст от 5 до 18 години, както и на навършили пълнолетие лица.  Присъединете се към нашето голямо музикално семейство. Всеки първи урок при нас е безплатен.

ВИДОВЕ ОБУЧЕНИЕ

ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ

Индивидуални уроци по дигитални изкуства и графичен дизайн. 

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ

Групово обучение по изобразително изкуство, дигитални изкуства и графичен дизайн.

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

Онлайн индивидуални уроци по  графичен дизайн. Нужен е комютър с интернет връзка.

Записване

Арт школа “Елита” гр. Велико Търново търси  своите нови таланти за учебна 23/24 година. 
Присъединете се към нашето голямо семейство.
Всеки първи урок  при нас е безплатен.

Повече за нас

от 2020

Арт школа “Елита”  е професионална школа, специализирана в обучениението по изобразително изкуство, дигитални изкуства и графичен дизайн за деца и младежи на възраст от 5 до 18 години, както и на навършили пълнолетие лица. Школата е специализирана в откриването и развиването на професионални артисти в сферата на изобразителните изкуства.

Арт школа „Елита“ е създадена през 2020 година в гр. Велико Търново като нейн основател е графичният и интериорен дизайнер, педагог по изобразително изкуство г-жа Дария Василева. От създаването си до днес, школата не е спирала да се развива,  усъвършенствайки своята методика, носейки множество награди и успехи не само на нейните ученици, но и на нейният педагогически колектив.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?

Професионално развитие

Школата предоставя професионална подготовка при кандидатстване в профилирани гимназии или висши учебни заведения, както и регулярна изложбена дейност, предоставяща поле за изява на учащите.

Подкрепа

Школата оказва професионална подкрепа на таланти, занимаващи се с изобразително изкуство. Тя разкрива, насърчава и насочва творческият потенциал, формирайки творческо себеизразяване и развитие на образно мислене, знания по цветознание, умения за визиране и композиране в рисувателното пространство, съобразяване с пропорциите и съотношенията при построяване на форма, умения за наблюдение, визуализация и работа с триизмерен образ и естетически усет.

Иновативни подходи

Привличане на най – добрите специалисти за работа с художествено надарените и талантливи деца. Регулярно организиране на колаборационни творчески проекти от които  международни, национални и регионални  академии, уебинари, майсторски класове, пленери по изобразително изкуство и др. с цел повишаване на знанията и уменията на учащите.

Социална интеграция

Школата подпомага социалната интеграция и личностната реализация на таланти, обогатявайки тяхната изобразителна култура и естетически усет, чрез изграждане на художествен вкус и ясни естетически критерии.

Възможности

Школата осигурява изобразително-творчески национален и международен обмен, давайки нови професионални и кариерни възможности на учащите.

Образование

Утвърдени художествени обучителни практики и методики по изобразително и дигитално изкуство, както и по графичен дизайн. Традиционни и съвременни (интерактивни) техники за формиране на лично творческо себеизразяване по цветознание, визиране,  композиране, работа с  пропорциите, визуализация и работа с триизмерен образ, софтуер за дизайн и други.

Какво предлагаме?

Изобразително изкуство

Групови обучителни курсове по изобр. изкуство за деца и младежи от 5 до 18 години, разделени в 2 основни възрастови групи.

Основна цел на обучението е развиването на творческият потенциал у децата и младежите. Основна мисия на педагога в обучителният курс по рисуване е откриването на  творческият потенциал у учащите, създавайки устойчива, подкрепяща и развиваща креативността среда.

Програмата на двете възрастови групи се състои от няколко модула, включващи изучаване на основните елементи в изобразителното изкуство. Съдържанието на всеки модул надгражда останалите. Целта е в процеса на обучение, чрез усвояване на основните елементи в изобразителното изкуство, учениците да надграждат своите знания, справяйки се все по-леко в творческия процес.

Запознаване с творчески процес

Подробно запознаване, изучаване и овладяване на творческия процес.

Овладяване на творческия потенциал

Откриване, развиване и обогатяване на творческият потенциал.

Умения за работа в група

Придобиване и утвърждаване на умения за работа в група, развиване на груповото творчество.

Творческо себеизразяване

Формиране на лично творческо себеизразяване и развитие на образно мислене.

Изграждане на естетически усет

Развитие на въображението и естетическото усещане.

Цветознание

Опознаване на качествата на цветовете и прилагането им в рисувателният процес.

Композиране

Умения за визиране, спомагащи при балансиране и композиране в рисувателното пространство.

Пропорции

Съобразяване с пропорциите и съотношенията при построяване на форма.

Обеми

Умения за наблюдение, визуализация и работа с триизмерен образ.

Дигитални изкуства

Групови обучителни курсове по дигитални изкуства за деца и младежи от 10+  години, разделени в две основни възрастови групи.

Основна цел на обучението е развиването на творческият потенциал у децата и младежите, съчетавайки необятните възможности на класическото с дигиталното рисуване. Основна мисия на педагога в обучителният курс по дигитални изкуства е откриването на творческият потенциал у учащите,  създавайки устойчива, подкрепяща и развиваща креативността среда чрез прилагане на дигитални софтуери за дигитално рисуване.

Програмата на двете възрастови групи се състои от няколко модула, включващи изучаване на основните елементи в изобразителното и дигитално изкуство. Съдържанието на всеки модул надгражда останалите. Целта е в процеса на обучение, чрез усвояване на основните елементи в изобразителното и дигитално изкуство, учениците да надграждат своите знания, справяйки се все по-леко в творческия процес.

Запознаване с дигиталният творчески процес

Подробно запознаване, изучаване и овладяване на дигиталния творчески процес.

Овладяване на класически и дигитални принципи

Овладяване на класическите и дигитални принципи за рисуване, чрез запознаване с основните елементи в изобразителното и дигитално изкуство.

Овладяване на творческия потенциал

Откриване, развиване и обогатяване на творческият потенциал.

Цветознание

Опознаване на качествата на цветовете, тяхното въздействие и прилагането им в дигиталният рисувателният процес.

Композиране

Умения за визиране, спомагащи при балансиране и композиране в дигиталното рисувателното пространство.

Творчески дигитални професи

Изучаване на видовете изобразителни и дигитални професи и тяхното естество на работа.

Дигитално портфолио

Създаване на дигитално портфолио.

Графичен дизайн

Групови и индивидуални обучителни курсове по графичен дизайн за деца и младежи от 10+  години, разделени в две основни възрастови групи или индивидуално.

Основна цел на обучението е развиването на творческият потенциал у децата и младежите чрез изучаването на основните принципи в графичният дизайн. Основна мисия на педагога в обучителният курс по графичен дизайн е откриването на творческият потенциал у учащите, както и изграждане на умения за работа със софтуерни програми за създаване, оформяне и обработка на различни графични рекламни материали и фотографии.

Програмата за индивидуално и групово обучение, включва няколко модула, свързани с изучаването на основните елементи в графичният дизайн. Съдържанието на всеки модул надгражда останалите. Целта е в процеса на обучение, чрез усвояване на основните елементи в графичният дизайн, учениците да надграждат своите знания, справяйки се все по-леко в творческия процес.

Запознаване със същността на творчески процес при графичният дизайн

Подробно запознаване, изучаване и овладяване на дигиталния творчески процес.

Овладяване на фундаментални принципи при работа с графичен софтуер

Овладяване на базисни дигитални умения при създаване на графични материали, чрез запознаване с основни професионални графични софтуери.

Изграждане на естетически усет

Развитие на въображението и естетическото усещане при работа с графични материали. Откриване на собствен естетически вкус и стил.

Планиране на творческия процес

Правилно степенуване и организация на работа по време на творческият процес. Формиране на концепция по зададена тема. 

Скициране и работа в софтуер за графичен дизайн

Умения за скициране на идейни варианти по предварително зададен проект и тяхното последващо изграждане в графичен софтуер.

Дигитално портфолио

Създаване на дигитално портфолио.

Сертификационна програма

Наша основна цел е изграждането на професионални артисти – художници, графични дизайнери и дигитални творци. За целта разработихме професионална сертификационна програма, включваща в себе си комплексни и разнородни ключови умения и техники, гарантиращи кариерно развитие.

Учебната програма осново цели усвояването на тези комплексни и разнородни ключови умения и техники​, нужни на бъдещите артисти. В зависимост от сертификационният етап, учащите разглеждат  конкретни специфични аспекти, които трябва да овладеят.

Програмата е разделена основни на 5 нива, всяко от които е съсредоточено върху конкретни ключови умения и знания.

С помощта на тази система, изпълнителите ще идентифицират своите силни страни и областите, които изискват по-нататъшно усъвършенстване, докато се превръщат в професионални вокални изпълнители и инструменталисти с пълноценни артистични умения.

  • Преподаване 
  • Колективна работа
  • Практически тестове

Учебната програма включва следните теми:

Линия

форма

Цвят

Стойности

Текстура

Обеми

Пространство

пропорции

симетрия

контраст

баланс

Обучения

Изобразително изкуство

Дигитални изкуства

Графичен дизайн

ПЕДАГОГ

Дария Василева

Арт директор / Графичен и интериорен дизайнер, педагог по изобразително изкуство

 Дария Василева е родена през 1995 година в град Велико Търново.  Завършва висшето си образование в специалности „Интериорен дизайн“ и „Графичен дизайн и визуални комуникации“ с професии интериорен дизайнер и графичен дизайнер.

От дълги години работи задълбочено в сферата на графичния дизайн. В богатото и портфолио могат да се видят множество реализирани проекти в сферата на рекламния дизайн, проектиране и изпълнение на интериор,  видео обработка и видео монтаж, но една от истинските и страсти  е фотографията. Тя работи професионално и като фотограф,  заснема студийна, продуктова и сценична фотография. 

През 2020 година завършва с пълно отличие и висшето си образование по педагогика със специалност:  „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ и придобива професия педагог по изобразителното изкуство. 

В продължение на 3 години работи и като педагог по изобразително изкуство в неформалното и формалното образование към Сдружение „Елита“ гр. Велико Търново, ЦСОП с. Ново село и ДГ „Соня“ гр. Велико Търново.

През 2020 г. основава Арт школа“Елита“ гр. Велико Търново, тя е нейн арт директор и педагог по изобразително изкуство, графичен дизайн и дигитални изкуства на деца и младежи от 4 до 30 год. възраст, в индивидуално и групово обучение. До днес школата не е спирала да се развива,  организирайки множество събития в областта на изобразителното изкуство.  Oсновна мисия и цел на школата е да открие и даде път на млади таланти, художници и графични дизайнери и да подпомогне тяхното развитие. 

 

Езици: български, руски и английски

Преподавател по: пиано; поп, рок и джаз пеене; информационни технологии

„Аз съм амбициозен и ентусиазиран, завършил изкуство човек, израстнал в творческо семейство. Стремя се да надграждам художествените си умения, решавайки разнообразни творчески проблеми, с цел постигане на възможно най-качествен резултат.  Основната ми цел като педагог е развиването на творческият потенциал у децата и младежите. Моята мисия в обучителният курс по изобразително изкуство е да открия творческият потенциал у учащите и да създам подкрепяща и развиваща креативността среда.“

Дария Василева

Арт директор и педагог, Арт школа "Елита" гр. В. Търново

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

K

Интериорен дизайнер (2019)

K

Художник - графичен дизайн и визуални комуникации (2020)

K

Педагог по изобразително изкуство (2020)

професионален опит

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

K

Организационен мениджър, графичен дизайнер към Сдружение "Елита" гр. В. Търново

K

Организационен мениджър и графичен дизайнер на НКВТИ “Звезден сблъсък" гр. В. Търново

K

Организационен мениджър и графичен дизайнер на МКВИИ “Звукът на времето” гр. В. Търново

K

Арт директор и педагог към Арт школа “Елита” гр. В.Търново

БЛОГ

Над 120 деца и младежи рисуват и пеят по проект „Нотна палитра“ на Сдружение „Елита“, подкрепен от Национален фонд „Култура“

Над 120 деца и младежи рисуват и пеят по проект „Нотна палитра“ на Сдружение „Елита“, подкрепен от Национален фонд „Култура“

Над 120 деца и младежи на възраст от 5 до 30 години са обхванати в проект „Нотна палитра“, реализиран от Сдружение „Елита“. Проектът се финансира по „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“ към Национален фонд...

повече информация
Над 120 деца и младежи рисуват и пеят по проект „Нотна алитра“ На Сдружение „Елита“ “ към Национален фонд „Култура“ на Министерството на културата

Над 120 деца и младежи рисуват и пеят по проект „Нотна алитра“ На Сдружение „Елита“ “ към Национален фонд „Култура“ на Министерството на културата

Над 120 деца и младежи на възраст от 5 до 30 години са обхванати в проект „Нотна палитра“, реализиран от Сдружение „Елита“. Проектът се финансира по „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“ към Национален фонд...

повече информация
Проектът „Нотна палитра“ се финансира по „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“ към Национален фонд „Култура“ на Министерството на културата.

Проектът „Нотна палитра“ се финансира по „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“ към Национален фонд „Култура“ на Министерството на културата.

Над 120 деца и младежи на възраст от 5 до 30 години са обхванати в проект „Нотна палитра“, реализизиран от Сдружение „Елита“. Проектът се финансира по „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“ към Национален фонд...

повече информация
Над 120 деца рисуват и пеят по проект „Нотна палитра“ на Сдружение „Елита“, подкрепен от Национален фонд „Култура“

Над 120 деца рисуват и пеят по проект „Нотна палитра“ на Сдружение „Елита“, подкрепен от Национален фонд „Култура“

Над 120 деца и младежи на възраст от 5 до 30 години са обхванати в проект „Нотна палитра“, реализиран от Сдружение „Елита“. Проектът се финансира по „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“ към Национален фонд...

повече информация
Работата по спечеления едногодишен гранд на Национален фонд „Култура“ за 2022 този път отвежда екипът на „Елита“ в Ахтопол

Работата по спечеления едногодишен гранд на Национален фонд „Култура“ за 2022 този път отвежда екипът на „Елита“ в Ахтопол

Неправителствената организация Сдружение "Елита“ с председател Петя Василева вече 10 години подпомага разнообразието в град Велико Търново, по отношение на инициативи, събития, концерти, развлекателни, образователни и културни дейности, съобщиха от сдружението....

повече информация
Лятна академия по изобразително изкуство „Ахтопол рисува“ от 24 юни до 2 юли с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“

Лятна академия по изобразително изкуство „Ахтопол рисува“ от 24 юни до 2 юли с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“

Неправителствената организация Сдружение „Елита“ с председател Петя Василева вече 10 години подпомага разнообразието в град Велико Търново по отношение на инициативи, събития, концерти, развлекателни, образователни и културни дейности. Работата по спечеления...

повече информация
Великотърновското Сдружение „Елита“ в подкрепа на културното и образователно развитие на Kметство Ахтопол

Великотърновското Сдружение „Елита“ в подкрепа на културното и образователно развитие на Kметство Ахтопол

Неправителствената организация Сдружение „Елита“ с председател Петя Василева вече 10 години подпомага разнообразието в град Велико Търново, по отношение на инициативи, събития, концерти, развлекателни, образователни и културни дейности. Работата по спечеления...

повече информация
„Ахтопол Рисува“

„Ахтопол Рисува“

Този път екипът ни заминава за слънчев Ахтопол където ще се срещне с огромния брой желаещи да участват в академията. Естествено, всяко едно събитие носи различна идея и конкретна цел. Идеята за академията е на прекрасната ни графична и интериорна дизайнерка както и...

повече информация

ЗАПИШЕТЕ СЕ

ЗАПИШЕТЕ СЕ

Арт школа “Елита” гр. Велико Търново търси  своите нови таланти за учебна 23/24 година. Присъединете се към нашето голямо художествено семейсто, като попълните онлайн формуляра за записване от бутона „формуляр за записване“ Всеки първи урок при нас е безплатен.

+359 877 668 443

sdrujenieelita@gmail.com

Контакти

Свържете се с нас

За повече информация несе колебайте да се свържете с нашият екип. Ние сме на разположение да отговорим на Вашите запитвания.

ИМЕЙЛ

sdrujenieelita@gmail.com

ТЕЛЕФОН

+359 877 668 443