Вижте репортажа от този линк:

https://bnt.bg/news/proekt-za-mnogoto-lica-na-balgarskata-zhena-v315400-303872news.html?fbclid=IwAR0QBqxScyMemgG81STpdYbaIKPmnlnLA_MWIYWvnOJDp_9KaDWzSyHnKnE