ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА РАБОТА

Основни принципи на работа в Музикална школа”Елита” гр. В. Търново

 • Музикална школа“Елита“ гр. Велико Търново развива и утвърждава духовните ценности на гражданите.
 • Създава условия за морална и материална подкрепа на тези талантите.
 • Приспособяване на талантите към звездната сцена.
 • Подпомагане социалната интеграция и личностната реализация на музикалните таланти, толерантност и уважение към другите
 • Тясно взаимодействие между родители, учители и ученици
 • Честност и доверие в отношенията помежду ни
 • Постоянство,инициативност и креативност по пътя на личностното развитие
 • Лоялност, подкрепа и насърчаване на таланта

 Музикална школа „Елита”

ПРАВИЛНИК

Обучението в Музикална школа ”Елита” се осъществява от преподаватели с висше образование, съответстващо на предмета, по който преподават.

 

Задължения на преподавателите в Музикална школа ”Елита

 

 • Да опазва живота и здравето на учениците по време на образователно- възпитателния процес и други дейности, организирани от него.
 • Открива и развива на млади таланти  – певци и инструменталисти, чрез индивидуална работа с тях и по възрастови групи както следва: до 6 години, от 6 до 14 години, от 14 – 18 години и навършили пълнолетие лица.
 • Ангажира се с организацията на целогодишния процес, осигурявайки на своите възпитаници обучение по два часа седмично,   индивидуален 45 минути,с необходимите технически средства.
 • Има задължението да развие потенциала у възпитаниците си.
 • Подбор на репертоара, съобразен с високите художествени критерии, чистата интонационна среда и здравата ценностна система.
 • Създаване на певчески и сценични навици, изграждане правилна дикция, артикулация, разширяване на диапазона, сценично поведение.
 • Привличане на най – добрите специалисти за работа с музикално надарените лица.
 • Да преценява професионалната подготовка, селекционира и организира участия в конкурси от местен, регионален, национален и международен мащаб.
 • Във фестивали, конкурси, концерти и др. прояви от подобен род, изпълнителите се явяват от името на Школата със знанието и разрешението на Ръководителят и.
 • Музикалната школа “Елита” документира чрез фото и видео заснемане прояви на своите възпитаници при запазени авторски права в сайта си – eu.
 • Да изпълнява задълженията си, да идва навреме на работа  и спазва точно определената продължителност на учебните часове. При заболяване или други обективни причини, с оглед  недопускане на свободни часове, да съобщава по възможност най-малко един ден предварително за причината и времетраенето на отсъствията си.
 • Да поддържа и повишава професионалната си квалификация.

Задължения на ученици и родители в Музикална школа ”Елита

 1. Ученик в Музикална школа ”Елита”е лице, за което негов родител, настойник е сключил договор за сътрудничество, и ненавършени 18 години, съгласно който е заплатена съответната учебна такса до 10 – то число на месеца.
 2. През цялата учебна година учениците редовно посещават учебните занятия в школата.
 3.  Всички изяви на учениците извън програмата на музикална школа “Елита”  в рамките на страната и извън нея задължително се съгласуват с ръководителя на школата. Певците участват задължително от името на музикална школа “Елита”.
 4. Участниците сами обезпечават разходите по конкурсите през творческият сезон.
 5. Участват в програмите и концертните прояви в града, региона и страната.
 6. Обучаващите се в състава нямат право да преотстъпват или да правят презапис на инструменталите на изучаваните песни за цели, необслужващи интересите на Школата без знанието на ръководителят.
 7. Съгласуват всички покани и ангажименти извън музикална школа “Елита”с ръководителя на състава. Изключение от това задължение се допуска само за училищни и класни тържества в учебното заведение на изпълнителите.
 8.  Паричните награди от конкурси остават 100% притежание на изпълнителя, който ги е спечелил.
 9. Изпълнителите и родителите са длъжни да пазят авторитета и достойнството на ръководителя на музикалната школа.

 

Права на ученикът в Музикална школа ”Елита” :    

 

 1. Участва в организираните от школата изяви през учебният сезон.
 2. Получава информация от школата по въпроси, свързани с неговото обучение и творческо израстване и консултации при организиране на самостоятелната си подготовка.
 3. Дава мнения и предложения пред ръководството на школата по отношение на организация и провеждане на учебно-възпитателната работа.
 4. Бъде поощряван с морални и материални награди за високи резултати в творческата си дейност.

Ученикът в Музикална школа ”Елита” няма право да:

 

 1. Закъснява за учебните часове и да отсъства от учебните занятия без уважителни причини.
 2. Отказва изпълнението на задачи, поставени от ръководството на школата и преподавателите, свързани с обучението по съответния предмет, реда и условията на работа в школата.
 3. Нарушава нормите на образователно-възпитателния процес и затруднява  работата на преподавателя като говори в час, шуми, реагира невъздържано, репликира преподавателя и съучениците си, както и използване на комуникационни средства.
 4. Внася, употребява, и разпространява цигари, алкохол, наркотични и упойващи вещества в школата.
 5. Уронва престижа и доброто име на Школата с непристойно действие или виновно бездействие.